Tôi có thể có nhiều tài khoản không?

Không. Bạn không được phép tạo nhiều hơn 1 tài khoản với chúng tôi. Cố gắng mở nhiều tài khoản có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của bạn và mất tất cả các điểm thu thập được. Điều này được thể hiện rõ ràng trong Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi, mà bạn chấp nhận khi đăng ký.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.