Čo sú to body?

Používame bodový systém, ktorý nám pomáha sledovať vaše zárobky a efektívne ich spravovať.

Body sa momentálne počítajú za:

  • Odkaz na priateľov a členov rodiny (pridružený program)
  • Vyplnenie profilu.
  • Nespĺňate podmienky na vykonanie prieskumu (projekt sa uzavrie, nie ste súčasťou cieľového publika alebo keď je kvóta plná).

V budúcnosti plánujeme zaviesť prieskumy odmeňované bodovo.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.