Eenummeessaa tokkoo ol qabaachuu nan danda’aa?

Lakki. Nu biratti eenummeessaa tokkoo ol uumuun hin eeyyamamu. Eenummeessaa tokkoo ol uumachuuf yaalii gochuun, eenummeessaa kee cufsiisuu fi qabxii kuufatte si dhabsiisuu danda’a. Kuni, ittiin bulmaataa fi otoola yemmuu galmee fudhatte keessatti ibsamee jira.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.