Geessiituu riifaraalaa yoom argadha?

Geessituun riifaraalaa erga iyyaatii tokko xumurtee fi danaa kee xinnaatee 80% guuttee booda calcala “sagantaa damee” keessatti ni argatta.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.