Qabxii fi kuusaa eenummeessaa kootii eessattan ilaala?

Qabxii kee ilaaluudhaaf maaloo eenummeessaa keetti seeni. Seentee yoo jiraattee maalooBadhaasota Dhuunfadhu” cuqaasi – kuusaa kee ni argita. Akkasumas immoo kafaltii kee dhuunfachuu fi seenaa badhaasa keetii ilaaluu ni dandeessa.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.