Kafaluu, bituu yookiin kafaltiidhaan maamilaa’uu qabaa?

Lakki. Qorannoon TGM iyyaatii yaadaa ifaa qofa gaggeessa. Kafaltii yookiin bittaa wayiituu hin gaafatamtu. Tajaajilli sii kennamu hundinuu kafaltii irraa bilisa. Karaa kamiinuu gonkumaa maallaqa si hin gaafannu.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.