Qarshii koo maaf hamma ammaatti argachuu hin dandeenye?

Kafaltii duraa irratti qarshii kee argachuuf tilmaamaan guyyoota hojii 10 fudhata, sana booda immoo guyyoota 4 hamma 6 fudhachuu danda’a. Kafaltiin duraa nageenyaaf jecha yeroo dheeraa fudhata.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.