Teessoon ergaa-e Paanaalii TGM irratti ittiin galmaa’ee fi PeeyPaalii ittiin galmaa’e irraan adda, maal gochuun qaba?

Eenummeessaa PeeyPaalii yoo qabaatte, ergaa-e Paanaalii TGM irratti fayyadamtu akka ergaa-e lammaffaatti isa jiru irratti dabaluu ni dandeessa (kana gochuuf gara sirreeffama eenummeessa PeeyPaalii deemi - https://hop.tgm.link/paypal-new-email)

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.