Kuusaa kaashiitii fi qabxii walitti dabaluu nan danda’aa?

Kuusaawwan kun lamaan walitti makamuu hin danda’u. Kuusaawwan kun of danda’oodha, hammi gaafatame hamma gadi aanaa baafachuu geenyaan adda addatti kafalama.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.