Gibira – TGM galii koo ni gabaasaa?

Lakki, kana ati ofii keetii "galii biraa" jalatti galchuudhaan xumuruu qabda.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.