Badhaasni iyyaatii xumuree maaliif na jalaa hirdhate?

Gatiin iyyaatii guuttee giddu galeessa dheerinna sa’aatii guutuudhaaf fudhate irratti hundaa’uudhaan garaa garummaa qaba. Yoo iyyaatiin sa’aatii tilmaamamee gadi fudhate, gatiin isaa gadi bu’a.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.