Qarshiin koo isa kaleessaa irra maaliif xinnaate?

Erga qorannoo mirkaneeffatee booda Cint kafaltii hirdhisuu ni danda’a. Sababa dhimmi kun TGM hin ilaallanneef maaloo, kallattiidhaan deeggarsa teeknikaa Cint qunnami.

https://cint.zendesk.com/hc/en-us/requests/new

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.