Iyyaatiiwwan hunda irratti hirmaachuun qabaa?

Affeerraa keenya fudhattee yaada kee yoo qoodde nuti baay’ee itti gammanna! Hirmaachuu fi hirmaachuu dhiisuu situu murteeffata. Garuu hubadhu – akkuma baay’ina iyyaatii irratti hirmaatteen galiin kee dabala!

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.