Biyya paanaaliin itti ramadameen alatti maaliif iyyaatii guutuu hin dandeenye?

Qorannoowwan iyyaatii hundi namoota biyya tokko keessa jiraatan irratti kan xiyyeeffatan, kanaafuu, amanamummaa ilaalcha funaanamuu mirkaneessuudhaaf, biyya qorannichi itti kaayyeffameen ala guutuun hin danda’amu.

Biyya alaa yeroo dheeraa turuudhaaf yaada yoo qabaaatte, paanaalii biyya sanii irratti akka galmooftu si gorsina.

Gara biyya sirriitti qajeeluudhaaf geessituu kana cuqaasi: https://link.tgmpanel.com/joinus

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.