Maaliif iyyaatiin afaan ittiin galmaa’een otuu hin taane afaan biraatiin na gahe?

Akka carraa ta’ee, nuti afaan qorannoon ittiin dhiyaatu irratti homaa aangoo hin qabnu. Yeroo tokko tokko afaan biraatiin qophaa’ee si gahuu danda’a, gaafa kuni ta’u, caldhisii irra darbiitii iyyaatii biraatti awwaadhu.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.