Iyyaatiin yoo adda cite, itti fufu nan danda’aa?

Akka carraa ta’ee, iyyaatii yeroo tokko eegalame itti fufuu hin dandeessu.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.