Maaliif iyyaatiin ani ulaagaa hin guunneef naa ergama?

Qorannoonni tokko tokko odeeffannoo danaa keetirraa kan argatan erga ati bantee qofa. Affeerraawwan sababa maamiltoonni keenya daataa danaa keetii arguu hin dandeenyeef sii ergamu.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.