Maaliif iyyaatiiwwan tokko tokko kompuutara yookiin qafoo ammayyaa qofa irratti guuttamii danda’u?

Ulaagaalee teeknikaa iyyaatiiwwanii irratti nuyi homaa dhiibbaa uumuu hin dandeenyu. Sababa teeknikaatiin iyyaatiin meeshaa murtaa’aa tokko irratti qofa kan hojjatu ta’ee argama.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.