Erga iyyaatii xumuree booda, dogongorri na mudate, kuusaa kootittis hin dabalamne.

Iyyaatiin yoo faajjii TGM of irraa qabaachuu baate, kan dhaabbata alee nu wajjiin hojjatuuti jechuu dha. Qorannoota iyyaatii maamiltoota keenyaa irratti nuti homaa gochuu waan hin dandeenyeef, maaloo dhaabbata qorannichaaf itti gaafatamaa ta’e qunnami.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.