Qorannoon maaliif cufame?

Qorannoon sababoota gara garaatiin cufamuu danda’a:

- Lakkoofsi deebii barbaadamuu yoo guute

- Yoo piroojeektiin addaan dhiifame 

- Yoo sa’aatiin murtaa’ee gahe

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.