Daataa danaa kootii yeroo hammamiittan jijjiiruu danda’a?

Sababa nageenyaatiif, daataan iyyaatii danaa torban lamatti yeroo tokko qofa haaromfamuu danda’a.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.